برچسب- آرتروز گردن

درد گردن

ستون فقرات گردن درد گردن از مشکلاتی است که بسیاری از افراد با آن درگیرند. ستون فقرات سرویکال متشکل از هفت استخوان می باشد که از طریق دیسک بین مهره ای از یکدیگر جدا شده اند. این دیسک ها دامنه حرکت آزادانه را به ستون فقرات می دهد و در طول انجام فعالیت به عنوان کمک فنر عمل میکند. یک قوس استخوانی به پشت هر مهره متصل شده که یک فضای طولی و توخالی پیوسته را ایجاد می کند که در...

بیشتر بدانید ...